خط کشی جایگاه سوخت

خط کشی جایگاه سوخت

ایمن ترافیک ثامن یکی از بزرگ ترین مجموعه های انجام خط کشی پارکینگ می باشد که در تمام مکان ها این کار به نحو احسنت انجام می شود.
تمامی خط کشی های جایگاه های سوخت موجب ایجاد نظم ترتیب در بین اتومبیل ها می شود.